Τοιχογραφίες του Ακαθίστου

Στο Πρόναο του Παρεκκλησίου με πολύ επιτυχία έχουν Αγιογραφηθεί οι 24 Οίκοι του Ακαθίστου ‘Υμου